robhots plus night time

$30.00

 • 100mg THC, 200mg CBN, 30mg Melatonin (Adult Use)

  • Each gummy has 10mg THC, 20mg CBN, 3mg Melatonin

 • 100mg THC, 200mg CBN, no Melatonin (Adult Use)

  • Each gummy has 10mg THC & 20mg CBN

 • 1000mg THC, 400mg CBN, 60mg Melatonin (Medical)

  • Each gummy has 50mg THC, 20mg CBN, 3mg Melatonin

 • 1000mg THC, 400mg CBN, no Melatonin (Medical)

  • Each gummy has 50mg THC & 20mg CBN

Category:
×